Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Economia, a.s., se sídlem praha 8, pernerova 673/47, pSČ 186 00, IČ: 28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze,oddíl b, vložka č. 12746 (dále jen„provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu: najisto.cz umístěného na URL adrese www.najisto.cz. nabízí-li provozovatel reklamu prostřednictvím smluvního partnera (např. Google) vztahují se na ni v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li provozovatelem stanoveno jinak.
1.2. provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedeném internetovém portálu reklamní plochy, rozesílání e-mailových zpráv, a další formy inzerce. Specifikace produktu je zveřejněna na http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky (dále jen „Reklama“).
1.3. Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) objednávající Reklamu na internetovém portal provozovatele (dále jen „Zadavatel“). Zadavatel může objednávat Reklamu pro sebe nebo pro třetí osobu (inzerenta).

2. Zadávání reklamy

2.1. Uzavření smlouvy

2.1.1. Reklamu na internetovém portálu provozovatele lze objednat na základě písemné či online objednávky na předepsaném formuláři, resp. na základě smlouvy o poskytování reklamy. provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že nebude obsahovat povinné náležitosti, resp. nebude učiněna na předepsaném formuláři, popř. předepsaný formulář bude jakkoli pozměněn.
2.1.2. Vyplněná objednávka tj. návrh na uzavření smlouvy musí být doručen provozovateli nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy. Jedná-li se o Reklamu nestandardního formátu (viz ceník), musí být návrh na uzavření smlouvy doručen provozovateli nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy.
2.1.3. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž online objednávka,přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího doručení. provozovatel může návrh na uzavření smlouvy odmítnout jen z důvodů uvedených v bodu 2.1.1 a 2.4 těchto obchodních podmínek. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu provozovatelem, v pochybnostech se za okamžik přijetí návrhu považuje okamžik zahájení poskytování Reklamy provozovatelem v souladu s online objednávkou či písemným návrhem na uzavření smlouvy.
2.1.4 Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 Občanského zákoníku). pro provozovatele jsou závazné pouze údaje o Zadavateli a Reklamě uvedené ve smlouvě. Tím není dotčena povinnost provozovatele poskytnout Reklamu na základě podkladů dodaných ze strany Zadavatele, odpovídají-li požadavkům dále v těchto obchodních podmínkách uvedených.
2.1.5. Pro zamezení pochybností se za objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy, považuje rovněž formulář smlouvy podepsaný ze strany Zadavatele, popř. online objednávka Zadavatele.

Začni psát a pak stiskni Enter pro zahájení vyhledávání